Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Organizační řád

                                  O R G A N I Z A Č N Í        Ř Á D 

  

     Organizační struktura a úkoly základních organizací, jejich výborů, resortních sekcí, řídícího výboru, revizní komise a sjezdu jsou dány stanovami Křesťanské odborové koalice.

 

 

                     Výkonné orgány KOK a jejich pracovní náplň  

 

 

President KOK

 -         svojí činnost vykonává dobrovolně, bez nároků  na odměnu

-         zodpovídá za celkovou činnost orgánů KOK

-         je představitelem KOK vůči státním orgánům, společenským a ostatním organizacím, podnikatelským subjektům a odborovým centrálám v České republice (ČR)

-         reprezentuje KOK a jedná jeho jménem

-         zastupuje KOK při mezinárodních jednáních na všech úrovních

-         zprostředkovává řešení připomínek, návrhů a požadavků ZO KOK s představiteli státních a ostatních kompetentních orgánů

-         jménem KOK uzavírá vyšší kolektivní smlouvy

-         zastupuje KOK v Radě sociální dohody

-         řídí jednání ŘV

-         jako statutární zástupce KOK má podpisové právo pro používání finančních prostředků KOK

-         na vyžádání ZO KOK se zúčastňuje dle možnosti schůzí a jiných akcí

-         na požádání ŘV KOK je ze všech výše uvedených práv a povinností podat vysvětlení

-         v případě neshody s ŘV KOK je rozhodující společné rozhodnutí

-         jsou mu hrazeny veškeré náklady, spojené s jeho činností 

Vicepresident KOK

 -         svojí činnost vykonává dobrovolně, bez nároků na odměnu

-         v případě nepřítomnosti presidenta KOK jako statutární zástupce zodpovídá v plném rozsahu za činnost aparátu a orgánů KOK a zastupuje presidenta v plném rozsahu jeho pravomocí

-         má podpisové právo pro používání finančních prostředků KOK

-         plní další úkoly z pověření presidenta a ŘV KOK

-         jsou mu hrazeny veškeré náklady, spojené s jeho činností 

Sekretář KOK

 -         svojí činnost vykonává dobrovolně, bez nároků na odměnu

-         v případě nepřítomnosti presidenta a vicepresidenta KOK jako statutární zástupce zodpovídá v plném rozsahu za činnost aparátu a orgánů KOK a zastupuje presidenta v plném rozsahu jeho pravomocí

-         zodpovídá za celkovou činnost KOK

-         má podpisové právo pro používání finančních prostředků KOK

-         zodpovídá za řízení finanční a hospodářské agendy KOK

-         je členem ŘV KOK a plní úkoly vyplývající z jeho jednání

-         je podřízen presidentu KOK a plní další jeho úkoly

-         zodpovídá za řešení všech úkolů a problémů týkajících se členské základny a ZO KOK

-         zodpovídá za shromažďování připomínek, stížností, námětů a návrhů členů KOK, navrhuje opatření k jejich řešení a zodpovídá za realizaci přijatých opatření

-         na vyžádání ZO KOK navštěvuje dle možnosti jejich členské schůze a akce

 

Svazový inspektor BOZP

 

-         zodpovídá za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podnicích, kde jsou zastoupeny ZO KOK

-         je členem ŘV KOK

-         zúčastňuje se prověrek BOZP na pracovištích ZO KOK

-         vykonává pravidelné i namátkové kontroly BOZP na pracovištích ZO KOK v součinnosti s výborem ZO

-         v součinnosti s výborem ZO projednává zjištěné nedostatky na pracovišti a jejich odstranění příslušným zástupcem hospodářského vedení

-         zúčastňuje se jako poradní orgán ZO KOK při vyjednávání kolektivní smlouvy v oblasti BOZP

-         plní další úkoly dané presidentem a ŘV KOK

-         provádí školení členů KOK a to jak na pracovišti tak i na seminářích BOZP

-         plní další úkoly vyplývající z povinností pro inspektory BOZP dané příslušnými právními normami

-         je povinen vést deník pracovních výkonů