Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Stanovy

                                                   S T A N O V Y

                                                    Prosinec 2000


                                     Název, sídlo a obvod působnosti



  Křesťanská odborová koalice (dále jen KOK) má sídlo v Praze, pro oblast Moravy a Slezska v Břeclavi a jeho základní organizace působí na území Čech a Moravy.


                                                             I.


                                        ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1. KOK je samostatným, dobrovolným, otevřeným, ekonomicky a organizačně nezávislým sdružením občanů s názorem vycházejícím ze základních křesťanských hodnot, respektujících křesťanskodemokratická východiska odborové práce, bez přímé vazby k politickým stranám. Je rovnocenným partnerem všem existujícím i nově vznikajícím odborovým centrálám a organizacím na území České republiky.

2. Posláním KOK je obhajovat, prosazovat a řešit profesionální, ekonomické kvalifikační, sociální, pracovní a životní podmínky svých členů, účinně chránit jejich práva a zájmy. V rámci zvyšování znalostí pro odborovou práci provádět vzdělávání členů a funkcionářů KOK.

3. KOK sdružuje jednotlivé resortní sekce, profesní organizace a základní organizace KOK na bázi koaliční dohody a též individuální členy a důchodce. Její struktura vychází z účelnosti a konkrétních zájmů členské základny.

4. KOK spolupracuje se všemi demokratickými odborovými centrálami a organizacemi v České republice, zemích Evropy a světa, pokud ideové zaměření těchto organizací není v rozporu s programem a myšlenkami KOK.


                                                           II.


                                                    ČLENSTVÍ


1. Členství v KOK je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 18-ti let, který je v pracovněprávním či obdobném pracovním vztahu k zaměstnavateli se sídlem na území ČR nebo na tomto území podnikajícím, případně je soukromým podnikatelem a to bez ohledu na politickou příslušnost, národnost, rasu, vyznání a pohlaví a který se ztotožňuje s programem a stanovami KOK.

2. Za členy KOK jsou občané přijímáni na základě písemné přihlášky.

3. Členy svazu se mohou stát i důchodci, kteří v době vzniku nároku na důchod byli členy ZO KOK, ale i ZO ostatních odborových organizací na území republiky.

4. Do členství se započítává:

- doba vojenské základní služby
- přerušení pracovního poměru ze studijních důvodů
- studium nebo pracovní pobyt v zahraničí
- přerušení pracovního poměru z důvodu mateřství nebo z důvodu péče o rodinného příslušníka dle platných zákonů
- členství v ZO jiných odborových svazů
- navazující pracovní poměry sezónních pracovníků
- doba nezaměstnanosti, pokud člen pobírá podporu v nezaměstnanosti či sociální podporu.

5. Členství zaniká:

- oznámením člena základní organizaci, že vystupuje
- neplacením příspěvků v neodůvodněných případech
- úmrtím člena.
- rozhodnutím ZO o vyloučení z důvodu činnosti proti stanovám a programu KOK  

6. Práva členů:

všichni členové svazu mají stejná práva, povinnosti a jsou si rovni. Každý člen má následující práva:

- zúčastnit se práce svazu a předkládat jeho orgánům náměty, návrhy a připomínky týkající se jeho činnosti,
- na obhajobu a ochranu pracovních, mzdových a sociálních zájmů,
- na informaci o činnosti své ZO a ostatních odborových orgánů,
- volit a být volen do všech svazových orgánů,
- zúčastnit se jednání odborových orgánů při projednávání jeho záležitostí- příslušný odborový orgán je povinen jej k tomuto jednání pozvat,
- využívat práv a výhod, které pro své členy získají ZO a ostatní orgány KOK,
- odvolat se proti rozhodnutí svazových orgánů a to ke kterémukoli vyššímu orgánu KOK.

7. Člen se zavazuje:

- dodržovat stanovy KOK,
- plnit přijatá usnesení své ZO,
- pravidelně platit členské příspěvky,
- řádně vykonávat svěřenou funkci,
- chránit majetek KOK.


                                                          III.



                                 ORGANIZAČNÍ   STRUKTURA KOK


                                          ODBOROVÉ ORGÁNY


a) sjezd KOK,
b) řídicí výbor KOK (ŘV),
c) řídicí výbory sekcí (ŘVS),
d) revizní komise (RK),
e) základní organizace (ZO).
f) profesní organizace KOK


                                                   Sjezd KOK

1. Je nejvyšším orgánem svazu. Jeh

o usnesení je pro všechny ostatní orgány KOK závazné.
 
2. Sjezd se svolává:

- 1x za 4 roky řídicím výborem,
- pokud o svolání požádá nadpoloviční většina všech členů,
- pokud o svolání požádají 2/3 řídícího výboru KOK.

  2. Účastníci sjezdu:

- delegáti zvolení jednotlivými sekcemi a ZO,
- členové řídicího výboru KOK,
- členové revizní komise,
- pracovníci sekretariátu KOK.
Všichni delegáti mají hlas rozhodující.

  3. Sjezdu přísluší zejména:

- schválení programu sjezdu, 
- schválení volebního řádu sjezdu,
- volba řídicího výboru KOK,
- volba revizní komise KOK,
- volba předsedů sekcí,
- volba presidenta a vicepresidentů KOK,
- projednání činnosti a zpráva o hospodaření za volební období,
- stanovení výše členských příspěvků a jejich rozdělení,
- schvalování opatření k další činnosti svazu.

Sjezd se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. K platnosti je nutná přítomnost nadpoloviční většiny pozvaných delegátů.


                                                Řídicí výbor KOK


1. Funkční obsazení ŘV KOK:

- prezident KOK
- 2 viceprezidenti
- sekretář KOK
- další členové zvolení sjezdem
- další členové kooptovaní z nových ZO

Funkční období je čtyřleté.

2. Řídicímu výboru KOK přísluší zejména:

- jménem svazu pověřit prezidenta či jiného člena ŘV k jednání na úrovni vlády, parlamentu a resortního ministerstva,
- řídit a vykonávat práci v rozsahu svěřených pravomocí,
- jménem KOK uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně,
- schvalovat zástupce KOK na mezinárodní akce a jednání,
- stanovit klíč pro volbu delegátů na sjezd KOK,
- vypracovat program sjezdu KOK,
- dle potřeby a funkčnosti zřizovat zemské či regionální články KOK, případně je rušit,
- stanovit podmínky pro spolupráci s jinými organizacemi (politickými, společenskými či odborovými),
- vytvářet prostor pro všestranný rozvoj ZO a sekcí KOK a pro uplatňování jejich práv,
- rozhodovat o otázkách, které se týkají zájmů členů, pokud přesahují kompetenci ZO a sekcí,
- na vyžádání ZO zastupovat při řešení sporů plnění kolektivních smluv,
- zajišťovat svazovou inspekci BOZP,
- zřizovat účelovou hospodářskou činnost v souladu s platnými právními normami.

3. K přijetí usnesení ŘV KOK je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů ŘV. Usnáší se většinou hlasů přítomných.

4. ŘV KOK se schází dle rozhodnutí presidenta KOK, ŘV, případně dle potřeby.



                                               Řídicí výbory sekcí


1. Funkční obsazení ŘVS:

- předseda a místopředseda,
- jednatel,
- předseda revizní komise (pokud sekce provozuje vlastní hospodaření),
- členové zvolení z každé ZO sekce (člena za ZO lze považovat i výše uvedené funkcionáře se souhlasem jeho ZO).
Funkční období je čtyřleté.

2. Řídicímu výboru sekcí přísluší zejména:

- schvalovat rozsah pravomocí předsedy sekce,
- řídit činnost sekce v období mezi sjezdy,
- schvalovat roční plán činnosti a finanční rozpočet sekce,
- jménem sekce uzavírat kolektivní smlouvu v rozsahu své působnosti,
- každý rok sestavit písemnou zprávu o činnosti sekce, hospodaření, stavu členské základny a s touto řádně seznámit své členy (zprávy za jednotlivé roky budou podkladem zprávy pro sjezd),
- ze všech jednání podat zprávu ŘV KOK a ZO své sekce.

3. Řídicí výbor sekcí se schází 1x ročně, případně dle potřeby a svolává jej předseda nebo jím pověřený funkcionář ŘVS nebo profesní organizace KOK


                                                  Revizní komise

1. Revizní komise se skládá ze 3 členů včetně předsedy, kteří jsou voleni sjezdem.

2. Revizní komisi přísluší zejména:
- revize hospodaření orgánů,
- revize plnění rozpočtu, účelnosti a správnosti vynakládání prostředků,
- revize vedení výkazu a celkového hospodaření,
- dohled nad dodržováním stanov KOK,
- podávání informací ŘV a sjezdu o zjištěných skutečnostech.

3. Předseda RK zodpovídá za plnění povinností RK.

4. RK sekce vykonává souběžně rozsah povinností i na úrovni KOK.

RK se schází 1x ročně případně, pokud to vyžadují okolnosti, častěji. Komisi svolává předseda. Volební období komise je čtyřleté.


                                                        Sekce

1. Pracují jako samostatný orgán v oblasti působnosti svých resortů a regionů. Předsedy jednotlivých sekcí volí sjezd s přihlédnutím na návrh těchto sekcí.

2. Sekcím přísluší zejména:

- řešit problematiku svého resortu,
- podávat návrhy, náměty a připomínky ze své oblasti,
- vysílat pověřené zástupce sekce na všechna jednání při řešení z okruhu sekce,
- volba delegátů na sjezd,
- spolupracovat s příslušnými ZO své sekce,
- spolupracovat s ostatními orgány KOK,
- vyvolat mimořádné jednání ŘV sekce,
- ze svých jednání podat zprávu ŘV sekce a ŘV KOK

4. Součástí KOK mohou být i profesní organizace s celostátní působností, které uzavřou koaliční smlouvu s KOK. Jejich základní organizační články se stávají ZO KOK.

5. Tyto profesní organizace vypracují vlastní stanovy, které nesmějí být v rozporu se stanovami KOK. Profesní zájmy hájí organizace samostatně (v souladu se zájmy KOK) nebo v součinnost s ostatními články struktury KOK.

6. Organizační struktura těchto profesních organizací je plně v jejich kompetenci.

7. Profesní organizace mohou být zastoupeny i v profesních sekcích KOK podle této části stanov KOK.

8. Sekce mají právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity KOK, případně dle potřeby právní subjektivitu vlastní (v souladu s příslušnými právními normami).

9. Sekce v případě potřeby a účelnosti mohou vytvářet odborné podsekce se stejnými právy a povinnostmi jako sekce.

10. Samostatným subjektem sekcí mohou být i specifické odborné organizace, kluby apod. Jejich předseda (zástupce) vystupuje na veřejnosti jménem své organizace, klubu apod. po dohodě s KOK. Není přímo podřízen předsedovi sekce.


                                              Základní organizace

1. Svojí činnost a členství v KOK potvrzují podpisem koaliční dohody s KOK.

2. Koaliční dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.

3. Jsou rozhodujícím článkem, který tvoří všichni členové KOK. Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze. ZO lze ustavit s minimálním počtem tří členů. ZO mohou sdružovat jak zaměstnance jednoho nebo více zaměstnavatelů , tak pracovat na bázi regionálního uspořádání (obce, okresy,kraje). ZO má právní subjektivitu odvozenou od právní subjektivity KOK. Pokud má ZO zájem o vytvoření vlastní právní subjektivity, musí postupovat dle platných právních norem.

4. ZO může vystupovat pod vlastním názvem, schváleným schůzí ZO za podmínky koaličního členství v KOK.

5. ZO přísluší zejména:

- rozhodovat o všech zásadních otázkách práce ZO v souladu se stanovami KOK,
- rozhodnout o četnosti svolávání schůzí (min. 1x za rok a vždy, když o to požádá min. 2/3 členů ZO). Schůze svolává předseda ZO,
- schvalovat zásady hospodaření, rozpočet ZO a kontrolu využití finančních prostředků,
- finanční prostředky využívat pro podnikatelskou činnost dle příslušných právních norem,
- volit delegáty na sjezd KOK,
- navrhovat kandidáty do vyšších odborových orgánů,
- podávat návrhy, náměty a připomínky ze své ZO příslušným vyšším odborovým orgánům,
- projednávat, schvalovat a kontrolovat KS ve své zaměstnavatelské organizaci,
- přizvat funkcionáře vyšších odborových orgánů na své členské schůze a jednání,
- rozhodnout o platbách za služby a práce provedené vedením KOK.

6. Individuální členové a důchodci jsou organizačně zařazeni a evidováni v ústředí KOK.

7. V případě splnění podmínek k založení ZO KOK, mohou po dohodě s vedením KOK zakládat regionální (místní) ZO KOK.


                                           Výbor základní organizace

1. VZO tvoří počet členů schválený členskou schůzí ZO. Schází se min. 4x do roka a svolává jej předseda ZO.

2. Výboru ZO přísluší zejména:

- řídit a v zastoupení vykonávat činnost ZO,
- vytvořit zvoleným funkcionářům ZO potřebné podmínky pro výkon funkce a od vedení organizace vyžadovat respektování jejich práv vůči vedení organizace vyplývajících ze zákonných norem,
- hospodařit s finančními prostředky ZO dle schváleného rozpočtu. O výsledku hospodaření pravidelně informovat členskou schůzi,
- hájit práva členů ZO v pracovněprávních otázkách, otázkách nemocenského a důchodového pojištění a další sociálně ekonomická práva,
- jménem členů ZO uzavírat a kontrolovat plnění KS,
- vyžádat si účast zástupce vyššího odborového orgánu při řešení problémů ZO v její organizaci.


                                                            IV.


                                           SEKRETARIÁTY KOK

Jsou výkonným aparátem pro zajišťování a vykonávání organizační a administrativní agendy související s činností výkonných orgánů KOK. Současně jsou databázovým a koordinačním centrem KOK.


                                                            V.


                                         ZÁSADY HOSPODAŘENÍ


1. KOK hradí své náklady z vlastních finančních prostředků.

Finanční prostředky se tvoří z:

- plateb ZO za služby a práce pro ně vykonané výkonnými orgány KOK,
- příjmů z vlastní podnikatelské činnosti,
- dotací (i ze zahraničí),
- dobrovolných členských příspěvků a darů,
- úroků,
- prostředků ze sociálních fondů.

2. Hospodaření KOK se řídí rozpočtem, který schvaluje sjezd. V období mezi sjezdy rozhoduje o využití finančních prostředků ŘV KOK či s jeho pověřením jeho funkcionáři

3. Sjezd může schválit vytváření účelových fondů, které se řídí vlastními statuty.

4. Hospodaření a finanční prostředky kontroluje RK, která je s výsledky kontroly povinna seznámit ŘV.

5. Rozdělení podílů z členských příspěvků činí:
základní organizace 100 %, případně dobrovolné členské příspěvky dle dohody ZO a KOK. Členský příspěvek stanovuje ZO dle svých podmínek.
Soukromí podnikatelé platí dobrovolný měsíční příspěvek dle dohody s KOK.
Individuální členové, důchodci, studenti a nezaměstnaní platí dobrovolný příspěvek dle dohody s KOK.

6. ŘV KOK a ŘV sekcí jsou povinni vést o hospodaření řádnou evidenci – peněžní deník.

7. ŘV má právo vykonávat vlastní hospodářskou činnost v souladu s platnými právními normami.

8. Movitý, nemovitý majetek a finanční prostředky KOK jsou jejím majetkem. Slouží k potřebám členů KOK a k zabezpečování činnosti KOK.

Zásady hospodaření základních organizací:

1. ZO zpracují vlastní zásady hospodaření a použití finančních prostředků, které schválí schůze ZO.

2. ZO založí běžný účet u banky nebo vede peněžní deník.

3. Pravomoc výboru ZO, případně předsedy při rozhodování o výši čerpání finančních částek a účelnosti schvaluje členská schůze ZO.

4. Z hospodářské činnosti se výbor ZO zodpovídá min. 1x za rok členské schůzi, případně vždy po vyžádání členy ZO. 

5. ZO je povinna vést o hospodaření peněžní deník.

6. ZO má právo vyvíjet vlastní hospodářskou činnost v souladu s platnými právními normami s cílem vylepšit svou vlastní finanční situaci.


                                             Kontrola hospodaření:

1. Kontrolu hospodaření provádí revizní komise. Její povinností je dbát dodržování zásad hospodaření s odborovými prostředky a informovat členskou základnu a volené orgány o své kontrolní činnosti min. 2x za rok.

2. Metodické zásady pro činnost RK schvaluje řídicí výbor KOK.


                                                           VI.


                         PRÁVNÍ POSTAVENÍ KOK A JEHO ORGÁNŮ

KOK zastoupená volenými orgány je právním subjektem se všemi právy, povinnostmi a zodpovědností dle platných právních norem.


                                                          VII.


                                      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Funkční období všech orgánů KOK končí sjezdem KOK.

2. Spory mezi ZO s příslušným hospodářským vedením či odborovým orgánem ostatních odborů v podniku, případně jiným odborovým orgánem KOK, řeší příslušná ZO, případně vyšší odborový orgán, pokud je o to ZO nebo zaměstnavatelskou organizací požádán.

3. Stanovy KOK jsou závazné pro všechny členy a orgány KOK.

4. Změny ve stanovách může provádět sjezd KOK, ve výjimečných případech ŘV KOK (toto pak musí schválit následující sjezd). Rozpory s právními předpisy nebo jinými principy stanov může odstranit řídicí výbor KOK.

5. O zániku KOK rozhoduje sjezd. Pokud nerozhodne o rozdělení majetku či finančních prostředků, připadnou tyto na charitativní účely.

6. Novelizace stanov nebývá účinnosti dnem 1. 1. 2001.